Psikoloji

Sanat psikoterapisi nedir? ne değildir?

SANAT PSİKOTERAPİSİ
SANAT PSİKOTERAPİSİ GELİŞİMİ
• Sanat psikoterapisi 20. yüzyılın ortalarından itibaren ABD ve Avrupa’da hızla yayılmıştır. 1940’dan itibaren ABD’de ayrı bir meslek dalı olarak tanımlanmaya başlanmıştır.
• Sanat terapisinin bir psikolojik tedavi yöntemi olarak kullanımı ve kabul görmeye başlaması aslında 60’larda ABD’de Hahnemann Tıp Fakültesi’nde ilk sanat terapisi yüksek lisans programının açılması ile başladı. 70’lerde Amerikan Sanat Terapisi Derneği kuruldu ve ancak 80’lerde sanat terapisi değerlendirme ve tedavi yöntemi olarak kabul görmeye başladı. 90’lardan beri ise hem ABD’de, hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde uzmanlık ve lisans belgeleri veriliyor.
• Ülkemizde ise ilk olarak sanatın psikiyatride kullanımı 1950’li yıllarda İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı Psikopatolojik Sanat Laboratuvarı’nda Dr. Kazım Dağyolu ve Dr. Süleyman Velioğlu öncülüğünde başlamıştır.
• Aslında psikiyatride sanatla tedavi 1930’larda ve özellikle de II. Dünya Savaşı sonrasında başlamıştır.Bu dönemde sarsılmış ve bütün değerleri altüst olmuş toplum, onarılmaya ve rehabilite edilmeye gereksinim duymaktaydı.
• Sanat bu dönemde, içerideki acıya; insancıllık, saygı ve şefkatle bakmayı sağlayan bir yaklaşım olarak öne çıkmıştır. Böylelikle sanat eserinin biçimi ve kişinin ona verdiği anlamlar, bireyin psikopatolojisi ve kişilik yapılanması hakkında önemli ipuçları verir.

SANAT PSİKOTERAPİSİ NE DEĞİLDİR?
 Sanat Terapisi sadece çocuklar için değildir. Amaç bireyin kendini tanımasını ve farklı tekniklerle ifade edebilmesini sağlamaktır.
 Sanat Terapisi grupları ‘açık grup’ değildir, ‘yarı yapılandırılmış gruplardır.
 Kişi sayısı ve süreç amaca göre, terapistler tarafından belirlenir.
 Sadece, potansiyel sanatçılara, ya da, sanata ilgisi ve doğuştan yeteneği olanlar için değildir.
 Sanat Terapisi bir etkinlik ya da workshop değildir. Terapide sanat amaç değil, araçtır.
 ”Uğraşı Terapisinin” bir formu değildir. Geleneksel olarak, uğraşı terapisi bilinç düzeyinde yapılan aktiviteleri barındırır. Sanat terapisinde, uğraşı terapisinin bazı özellikleri olabilir, fakat, sanat terapisi terapötik (tedavi edici) özellikler taşır ve bunu bilinçdışı düzeyde gösterir.

SANAT PSİKOTERAPİSİNİN YARARLARI
 Sanat , kelimeler olmadan kişinin kendisini ifade etmesine yardımcı olur.
 Kişinin sosyal ve iletişim becerileri artar.
 Sanat dikkat süresini ve odaklanma yeteneğini artırır.
 Otistik ve Down sendromlu çocuk ve ergenlerde,hiperaktif ve davranış bozukluğu olanlarda,dikkat eksikliği içeren kişilerde fayda sağlar.
 Çocuk,ergen ve yetişkinlerin ruhsal tedavi süreçlerinin hızlandırılmasında faydalıdır.
 Kişinin bedeninde güvenini tazeler.
 İçsesine daha çok kulak vermesini sağlar.
 Gevşeme, yavaşlama, rahatlama, çözülme ve dinginleşmesini sağlar.
 Fiziksel, duygusal ve zihinsel engelleri hareket, resim, yazı ve ses ile kendi doğasını ifade edebilmesine yardımcı olur.
 Kendiyle bilinçli yakınlık kurma, kendi içinde güvenli alan oluşturmasına fayda sağlar.
 Yapmak ile olmak arasındaki farkı deneyimletir.
 Zorlamak yerine izin verme kabiliyetini geliştirir.
 Bireyde yaratıcılığı ve oyunculuğu ortaya çıkarır.
 Anlamlandırma çalışmaları sayesinde sezgi (sağ beyin) ve düşünce (sol beyin) arasında bütünleşme olur.
 Kişinin duyu bütünlüğüne de katkısı olur.

SANAT PSİKOTERAPİSİ NEDİR?
• Sanat terapisi; çeşitli sanat dallarının insanlar üzerinde yarattığı terapötik (tedavi edici) etkiyi kullanarak kişide; duygusal, düşünsel ve davranışsal dönüşüm ve gelişim yaratan; çeşitli travmalar ve günlük hayatta karşılaşılan zorluklarla başa çıkma yetkinliği kazandıran bilimsel bir terapi tipidir.

SANATIN PSİKOTERAPİDEKİ İŞLEVLERİ NEDİR?
• Sanat terapisinde kişinin farkında olduğu ya da olmadığı duygularını ortaya çıkarmak için çeşitli teknikler kullanılarak bilinçaltı dilinin konuşturulması amaçlanıyor
• İnsanın, gerçekliği aşması ya da kendine özgü başka bir gerçeklik yaratması sürecidir.
• Düşle gerçek arasında kurulan bir köprü olarak sanatsal etkinlik akıl ile akıl dışı , düşlem ile gerçek , imgeler ile nesneler arasında bir bağ kurma eylemidir.
• Kısaca sanat, insanın kendisini tanımasının , dönüştürmesinin ve yaratmasının bir dışavurumu ya da bir serüvenidir diyebiliriz.
• Bu serüven sonunda insanın, başkaları aracılığıyla kendini tanıdığını , varlığını kanıtladığını , kendini aşma çabası içinde kendi bilincine vardığını gözleriz.

SANATIN PSİKOTERAPİ VE
PSİKİYATRİK REHABİLİTASYONDAKİ İŞLEVİ
• Geçiş nesnesi işlevi görür.
• İletişim aracı olma işlevi görür.
• Dürtülerin yıkıcı olmayan biçimde dışavurumuna olanak sağlar.
• Terapötik(terapi,tedavi edici) enerji oluşturur.
• Düzeltici duygusal deneyim sağlamaya yardımcı olur.
• Kartist Yöntem (psikoterapistlerin kullandığı önceden yaşanmış travma yaratan olayların tekrar hatırlanarak heyecan boşalımıyla rahatlama yöntemine verilen bir isimdir.) kullanılır.
• Narsistik (Narsistik kişilik bozukluğu bulunan kişiler, başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattıklarına ve yaşadıklarına duyarsız kalan, sürekli olarak kendini ön plana çıkarmak isteyen kişiler narsistik olarak adlandırılır) yatırım yoluyla kendiliği besleme işlevi görür.
• Süblimasyon (engellenmiş, sosyal açıdan doğru olarak kabul edilmeyen arzu ve isteklerin toplumsal yönden kabul edilebilir kanallara yönlendirilerek tatmin edilmesidir) yoluyla dürtülerin düzenlenmesini sağlar.
• Savunmaların olgunlaştırılmasını sağlar.

SANAT PSİKOTERAPİSİNİN KULLANIM ALANLARI
• Sözel iletişimin bozuk olduğu hastalarda,
• Otistik, mental gerilik, davranış bozukluğu gösteren çocuklarda,
• Şizofreni vb. psikotik durumlarda,
• Yaşlı, fiziksel mental problemi olan hastalarda,
• PTSD gösteren hastalarda (özellikle travmaya bağlı olarak yaşanan inkar ve agresyonun düzenlenmesinde),
• Fiziksel hastalıklarda (Kanser, bazı nörolojik bozukluklar, kronik ağrı vb. rahats.)
• Terapi sürecinde yoğun aktarım ve karşı aktarım duyguları oluşturan kişilik bozukluklarında (yoğun biçimde terapi ilişkisine aktarılan ve terapi ilişkisini bozan tutumları barındıran bir taşıyıcı ‘kap’ olarak işlev görür.)

SANAT PSİKOTERAPİSİNİN FARKLI DALLARI
• Sanat Psikoterapileri, sanatın farklı dillerinden sadece birindeki ifade sürecine odaklanarak çalışır;
• Görsel Sanat Psikoterapisi
• Dans/Hareket Terapisi
• Drama Terapi,
• Müzik Terapisi
• Şiir Terapisi ve Biblioterapi
• Birden fazla sanat dillinin birlikte ve anlamlı geçişlerle kullanıldığı Inter-Model Dışavurumcu Sanat gibi farklı branşlara ayrılmaktadır.

ÇOCUKLARDA SANAT PSİKOTERAPİSİ
• Sözel terapilerin çocuklara uygulanması çeşitli kısıtları beraberinde getirir. Bu terapi yöntemleri, psikoloğun çocukla karşılıklı oturup yaklaşık 45-50 dakika boyunca konuşması gerekir. Bu yol zorlayıcıdır ve çocuk ile psikolog arasındaki iletişimi de ketlemektedir. Çocukların bilişsel faaliyetleri ve sözcük dağarcıkları yetişkinler kadar gelişmemiştir. Bu durum, yaşadıkları zorlu deneyimlerini psikolog ile paylaşmada zorlanır ve kendilerini tam anlamıyla ifade edemezler. Diğer bir neden, çocukların seans boyunca dikkatlerini psikoloğa yöneltip koltukta oturmalarının güç oluşudur.
• Çocuklarla yürütülen terapiden maksimum fayda sağlayabilmek adına oyun terapisi ve sanat terapisi gibi sözel olmayan yollarla çocukların kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri psikoterapi yöntemleri geliştirilmiştir. Sanat terapisinde çocukların bir yetişkin gibi psikoloğa sorunlarından bahsetmeleri ve uzun uzun konuşup anlatmaları gerekmez. Kendilerini onlara terapi esnasında sunulan sanat materyalleri yoluyla anlatmaları yeterlidir. Sanat terapisi ile çocukların yetersizlikleri ve güvensizlikleri minimum seviyeye düşürülerek terapiye devamlılıkları ve aktif katılımları sağlanır.

KİMLER UYGULAYABİLİR?
• Türkiye’de psikoterapi eğitimi genel olarak tıp uzmanları, psikologlar ve PDR uzmanları tarafından yapılır.
• Amerika’da klinik psikolog, psikiyatristler dışında psikoterapistlerin bir çoğu sosyal çalışan kökenlidir.
• Avusturya’da psikoterapi lisans seviyesinde psikoloji ve PDR alanından ayrı bir bölüm ve meslektir.

DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ
• Dışavurumcu sanat terapisi, kısaca kişinin kendi içindeki duyguları sanat yoluyla dışa vurma biçimidir. Bu terapi yönteminde boyalar, kurdeleler, renkli kağıtlar gibi elle tutulur malzemeler kullanılır ya da sanatın değişik dallarından faydalanılır. Resim, dans, müzik, drama bu terapide kullanılan çeşitli sanat dallarına birer örnektir. Terapistlerin asıl amacı ortaya çıkan sanatı yâda sanat eserlerini değerlendirmek değil, onları araç olarak kullanarak danışanın kendisini dışa vurabilmesi için güvenli bir ortam yaratarak kişisel gelişimine katkı sağlamaktır. Bu, danışan, terapist ve eser arasında geçen bir süreçtir. Özellikle de düşüncelerini ve duygularını sözlerle ifade etmekte zorluk yaşayan danışanlar için çok etkili bir yöntemdir. Her yaştan bireyler için kişisel bir faaliyet olabilir; fakat çiftler, aileler ve gruplara da başarıyla uygulanabilir. Kullanım alanlarının içinde: depresyon, travma (özellikle istismara dayalı) ve şizofreni vardır.

ŞİİR TERAPİSİ
• Dil, sembol ve hikayenin iyileştirici gücünü temel alarak, şiir, oyun, monolog gibi yaratıcı yazı çalışmalarının ile terapi amacı ile sürdürüldüğü şiir terapisine, çeşitli edebiyat eserlerin ruh sağlığını geliştirmek ve korumak için kullanıldığı biblioterapinin sıklıkla eşlik eder. Edebiyat konusunda bilgili ve klinik açıdan donanımlı şiir terapisti, bir uygulama seansında çalıştığı birey veya danışanlarla bir edebi eser sunarak, kurgusal, karakterolojik ve imgesel yönlerinin detaylı tartışmasını sürdürebilir. Bireylerin eserdeki sanatsal yapı içerisinde kendilerine dair parçalar bulmasına teşvik edebilir. Son aşamada, şiir terapisti bireyleri yaşadıkları özdeşleşim ve yeni farkındalıklarını özgün yaratıcı yazı çalışmaları yada sözel paylaşım aracılığıyla kendi benlikleri ile bütünleştirmeleri için yönlendirir.
• Şiir terapisi, bireyin kendi ve diğerlerini algılamasında netlik kazanması; yaratıcılık, öz-güven ve kendini ifade becerisinin artması; yoğun duyguları kağıda dökerek gerilimini azaltması; yeni fikir, içgörü ve bilgilerin sentezi yaparak yeni anlamlar oluşturması; davranış ve tutumlarının değişmesini sağlayacak olgun başa çıkma becerilerinin gelişimi yönünde katkı sağlar.

Şiir terapisi özellikle alkol ve madde bağımlılıklarının tedavisinde, kronik ve terminal hastalıklarda psikososyal desteğin bir parçası olarak kullanıldığı gibi, ergenlerle, sorun yaşayan ailelerle, pskiyatrik birimlerde, huzurevlerinde ve travma tedavisinde yaygınlıkla hizmete sunulan bir sanat psikoterapisi türüdür.

GÖRSEL SANATLAR TERAPİSİ NEDİR? NE İŞE YARAR?
• Her yaştaki bireyin bedensel, zihinsel ve duygusal durumunu olumlu anlamda artırmak ve geliştirmek için yaratıcı görsel sanatlar uygulamalarını kullanan bir tür zihinsel sağlık uzmanlığıdır.
• Sanatsal olarak kendini ifade etmede, bireylerin problemlerini ve çatışmalarını çözmede, kişiler arası becerileri geliştirmede, davranışı yönlendirmede, psikolojik baskıyı azaltmada, benlik değerini ve bireysel farkındalığı artırmada ve içsel başarıyı sağlamada kişilere yardımcı olmaktadır
• Sağlık sıkıntısı yaşayan bireylerin bu sıkıntılarının giderilmesinde görsel sanatlar etkili bir unsur olabilmiştir
• Görsel sanatların, sağlık alanı ile güçlü bir bağ kurmasının temelinde, görsel sanatların, yaratıcı ifadeleri bir kazanım olarak görmesi ve farklılıkları bir değer şeklinde nitelendirmesi önemli bir rol oynamaktadır
• Sanat terapisi ile Bölük ve dağınık ruhsal yaşam somut bir yapı ve görsel bir temsil kazanır
• Kişide oluşan her şey sözle anlatılamaz. Freud’un belirttiği gibi psikanaliz hiçbir zaman sadece ruhsal hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelen bir yöntem olmayıp felsefe, din ve sanat sorunlarının çözülmesinde de yararlı olabilir.
• Fransız ressam David, resimlerindeki donukluk, düzlük, aşırı simetri açısından eleştirilmiştir. Sanatçının yaşam öyküsü gözden geçirildiğinde ressam, eserleri ile bilinçdışı savunma mekanizmalarını kullanıyor, sanki resimleri ile kendini iyileştiriyor
• İspanyol ressam Goya, yaşamında ardı ardına bedensel ve ruhsal hastalıklar yaşamıştır Bu klinik tablonun oluşmasına Goya’nın üstübeç ile çok fazla karşı karşıya kalmasına bağlanıyordu, bu zehirli bileşik sanatçının en fazla kullandığı renk verici maddeydi. Ressam hastalıklarından sonra farklı bir kişiliğe büründü.

DANS VE HAREKET TERAPİSİ
• Dans ve Hareket Terapisi; dans, hareket ve psikolojik tedavi yöntemlerini bünyesinde barındıran, öncül olarak Avrupa ve Amerika’da gelişmiş ve pek çok alanda kullanılan bir yöntemdir. Bu alanda uluslararası araştırmalar devam etmektedir.
• Birleşik Krallık Dans ve Hareket Psikoterapisi Kurumu’nun (ADMT, UK) tanımına göre Dans Terapisi; hareketlerin ve dansın psikoterapotik uygulaması ile bireyin kişisel, duygusal, fiziksel, sosyal gelişimini ve farkındalığını yaratıcı bir süreç çerçevesinde sanatla deneyimlemesidir.
• Dans terapisinin temeli, kişinin hareketlerinin, düşünce sistemini ve hislerini yansıttığı prensibine dayanır. Kişinin hareketlerinin algılanması, fark edilmesi ve hareket repertuvarının genişletilmesi sonucu, bu sürece tanıklık eden dans terapisti kişinin farkındalığını arttırmaya, yeni hareket algıları oluşturmaya ve böylece duygularında ve sözel iletişiminde yeni iletişim mekanizmaları geliştirebilmesine yardımcı olur.

DANS VE HAREKET TERAPİSİNİN FAYDALARI

 Kişisel farkındalık, özgüven, bağımsız olabilme yetisi ve sağlıklı bireyleşme,
 Düşünce, duygu ve hareket arasında bağlar kurabilmek,
 Değişkenlerle başa çıkabilme ve adaptasyon mekanizmalarının gelişimi,
 Çok yoğun, baskın düşünce ve hislerin ifade edilebilmesi ve bu hislerle başa çıkabilme,
 Sözel ve hareketli iletişim yöntemlerini geliştirme,
 Yaratıcı yöntemler, dans, müzik ve oyun aracılığıyla güvenli bir ortamda içsel kaynaklara ulaşım,
 Kişiye kendi ve başkaları üzerindeki etkisini yargılanmadan yaratıcı ve destekleyici bir ortamda deneyimleme olanağı sunmasıdır.
 Ayrıca;
Uygulama şekilleri çalışılan grubun ihtiyaç ve çalışma amacına göre belirlenip değişebilir.

Dans Terapistleri; sanatla kişisel gelişimine destekte bulunmak, farklı ve yaratıcı bir süreç deneyimlemek isteyen herkesle çalışabilmekle beraber, duygusal boşlukta olan, öğrenme bozuklukları olan, fiziksel ya da zihinsel engeli bulunan her yaş grubuyla çalışabilmektedir.

MÜZİK TERAPİSİ
• Müzik terapi, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık dalıdır. Müzik terapi yöntemi diğer tedavi şekillerinden oldukça farklıdır. Çünkü ilacı müzik.
• Müzik terapide, ritim, melodi ve harmoni gibi müzik unsurları tedavi amaçlı kullanılır. Müzik hastanın sinir ve endokrin sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturarak, duygu ve düşüncelerde anlamlı tepkilerin ortaya çıkmasını sağlar. Kimi zaman hasta, terapi sürecinde müzik yaparak aktif bir rol üstlenir. Dolayısıyla bu alandaki yeteneği gelişir, özgüveni artar ve kendince anlamlı bir uğraşı bulur.
• Müzik terapi, insandaki iletişim kanallarını açmak, tedavi etkilerini sağlamak, psiko-profilaktik (ruh koruyucu) etkiler ve gerek kişinin kendisinde, gerekse bulunduğu toplumda rehabilitasyonu sağlayabilmek için hareket, ses ve müziği kullanarak, ses-insan bütünlüğünü ve müziği araştıran daldır.
• İlk defa müzikle tedavi uygulaması, 1947’de Michigan devlet hastanesinde tedavi programları içinde yer almıştır. 1949 yılından beri de, Fransa’da müzik terapi çalışmaları yapılmaktadır. 2. Dünya savaşı sonrası İsveç’in Stokholm şehrinde bir müzik terapi enstitüsü kurulmuştur.1977’de Amerika müzikle tedaviyi bir bilim dalı olarak kabul etti. Müzik terapisi psikiyatri temelli hastalıklarda 1950’lerden bu yana etkin olarak kullanılıyor. Bugün dünyada Amerika ve diğer ülkelerin pek çok kliniklerinde, araştırma merkezlerinde, sanat merkezlerinde, hastanelerde, kreşlerde ve bağımsız alanlarda müzik terapi uygulamaları yapılmaktadır
• Müzik; beden ve zihin arasında eşsiz bir entegrasyon ve uyum sağlar. Dinlediğiniz müzik türüne göre beyninizin farklı bölümlerini aktive edebilirsiniz. Böylece müzik, nörolojik rahatsızlıklar veya duygusal bozukluklar neticesinde işlevini yitiren bazı beyin bölümlerini yeniden harekete geçirebilir. Müziğin, kan basıncı, solunum ritmi, solunum kalitesi, nabız sayısı gibi fizyolojik olaylara olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Zaman içinde beynimizin hasarlı bölümlerini müzikle eğitebiliriz. Beynin elektriksel olarak şarj edilmesinde kulaklar kaynak işlevi görür. Beyin hücrelerindeki elektriksel enerjinin azalması dikkat bozulmasına ve bitkinliğe sebep olur. Bu durumda beynin de bilgisayar gibi şarj edilmesi gerekir. Beyin hücrelerinin enerjiyle şarj edilme yollarından biri de müzik terapi yöntemiyle tedavi ile gerçekleşir.
MÜZİK TERAPİ SEANSLARI 5 AŞAMA ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLİR;
• Nefes Terapi (Doğru Nefes Alma)
• Dijital ve Canlı Enstrüman Uygulamaları
• Ses Masajı
• Vibrasyon (Titreşim Terapi)
• Sound Terapi

Müzik Terapisi Hangi Rahatsızlıkların Çözümünde Uygulanır?
 Depresyon
 Stres
 Sinirlilik
 Panik Atak
 Uykusuzluk
 Dikkat dağınıklığı
 Baş, boyun ve bel ağrıları
 Kas ve eklem ağrıları
 Diyabet
 Hiperaktivite
 Otizmli bireyler (çocuklar ve ergenler)
 Öğrenme güçlüğü çeken bireyler
 Hamileler için (Normal doğumun daha kolay gerçekleşmesi ve doğum sonrası ağrıların azalmasına yardımcı olur)
 Kanser hastalarının psikolojik sorunlara karşı etkili olarak bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi
 Sağlıklı bireyler (Ruhu ve bedeni rahatlatmak amacı ile)

SANAT PSİKOTERAPİSİ KİMLERE VE HANGİ DURUMLARA ÖNERİLİR?
o Yetişkinlerde;
 Yaratıcılıktan hoşlanan,
 Kendini keşfetmek isteyen
 Travma geçmişi olan
 Özgüven sorunu olan
 Duygu bozuklukları çeken kişilere uygun olabilir.
o Çocuklarda;
 Çekingen, pasif
 Dikkat zorluğu olan
 İletişim, adaptasyon sorunu olan
 Travmatik olaylara maruz kalmış
 Gelişimsel ya da bilişsel gecikmeleri olan çocuklara önerilir.

SEANSTA NELER/NASIL YAPILIR?
• Sanat terapisi bunun için ayrılmış özel bir ortamda uygulanır.
• Seanslar ister teke tek, ister grup halinde uygulanır. Öncesinde, terapist, hastasıyla neden bu yöntemi tercih ettiği hakkında bir görüşme yapar. Daha sonra hastasını terapi sırasında, kendini en özgür şekilde ifade edebilmesi için motive eder ve ondan olabildiğince dürüstlük bekler. Hasta başta zorlanabilir ama daha sonra kendini git gide daha rahat ifade eder.

• Danışan kendisine sunulan sanat malzemelerini (kağıt, gazlı boyalar, yağlı ve toz pasteller, sıvı boyalar, oyun hamuru, dergiler, makas, yapıştırıcı, çeşitli kolaj ürünleri, vb.) kullanarak kendini dilediği gibi ortaya koymakta özgürdür.
• Seanslarda üretilen resimler, heykeller vb. çalışmalar hasta ile terapist arasında bir iletişim kanalı oluşturur. birey iç ruhsal deneyimlerini dış temsillere dönüştürür. Terapistin, hastayı daha iyi anlamasını ve ona yardım etmesini kolaylaştırır.
• Sanat terapisi ile çalışırken danışanın gelişimi, kişiliği, ilgileri, istekleri, ihtiyaçları ve çatışmaları, yarattığı sanat ürünlerine yansır.
• iç dünyalarını sanat çalışmalarına aktarırlar.
• bilinçaltındaki sorunlar yüzeye çıkarılır.
• hasta, sözcükler kullanmadan rahatsızlıklarını ve çelişkilerini ortaya çıkarır.
• Karakteristik özellikler ortaya çıkar ve hastanın kendisiyle ilgili farkındalık yaratılır.
• Yaratılan sanat ürünleri üzerinden danışanın çağrışımları, duyguları ve düşünceleri, danışanın rehberliğinde araştırılır. Böylece danışanın kendi çalışmasını kendisinin anlamlandırmasına, kendisi ile daha derinden ilişki kurmasına ve kendini daha iyi tanımasına aracılık edilir.
• Yaptıkları çalışmalar hem kendi içlerinde hem de toplu olarak anlam taşırlar. Yani seans esnasında çizilen her bir resmin kendine özgü anlamı olduğu gibi birkaç seans sonucu tüm resimler birleştirildiğinde bundan da bütünsel bir anlam çıkarılabilir. Unutulmuş anılarını, bastırılmış duygularını ya da fikirlerini, yarattığı şeyle açığa vurur. Seansın sonunda hasta, bunları yaparak nasıl bir deneyim yaşadığını anlatır ve terapist de onu dinler.
• Danışanın yarattığı sanat ürünleri, sanat terapisi süreci tamamlanana dek kendisi için ayrılan sanat dosyasında danışmanı tarafından saklanır. Sürecin sonunda bu ürünler danışana teslim edilir.
• Ayrıca sanat terapisinde yapılan etkinlik sadece resim olmak zorunda değildir. boyalar, oyun hamurları, baskılar, şablonlar, renkli kartonlar, kil, çamur gibi çok çeşitli sanat malzemeleri kullanmakta özgürdürler. Dans, müzik, drama, yazarlık, şiir vb. sanat türleri de sanat psikoterapisi çeşitlerindendir.
• Türkiye’de örnek olarak Vanlı depremzedelere yapılan sanat psikoterapisini örnek verebiliriz. Bu çalışmada 6 gün boyunca çocuklarla çeşitli duygulara verilen tepkilerin farkındalığı için yapboz çalışması, içimizdeki iyi ve kötü yönleri tanıma için canavar yüz çizimi, bireysellikten toplum bilincine geçişi aşılamak için petek çalışmaları gerçekleştirilmiş. Son aşamada ise ‘Rüya Kitabı’ isimli yastık altı kitabı çalışmasıyla rüyalarını ya da kabuslarını bu defterlerde toplayarak onlarla başa çıkabilme yöntemi üzerine çalışılmış.

SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ
Sanat Psikoterapileri Derneği 1 Ekim 2012 tarihinde İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 2004 yılından beri “Sanat Psikoterapi Eğitim ve Atölye Çalışmalarına katılan ve bu alandaki çalışmaları geliştirmek isteyen gönüllü bir grup tarafından kuruldu.
Sanat Psikoterapileri Derneği (SPD), fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık için güçlü bir araç olarak kabul edilen yaratıcı sanatların, ülkemizde psikoterapötik amaçlarla kullanılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Bu hedefe ulaşabilmek için; sanat psikoterapilerinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak; terapötik sanat çalışmalarının sağlık, eğitim, endüstri, iletişim, sosyal hizmetler gibi uygulama alanlarındaki katkılarını arttırmak, meslek elemanlarının standartlarını yükseltmek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların bilimsel standartlarda buluşmasına destek vermek, derneğin en önemli işlevleri arasındadır.
Derneğin Amacı
Dernek; fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık için güçlü bir araç olarak kabul edilen yaratıcı sanatların, terapötik amaçla kullanılmasını sağlamak, sanat psikoterapilerinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak; terapötik sanat çalışmalarının sağlık, eğitim, endüstri, iletişim, sosyal hizmetler gibi uygulama alanlarındaki katkılarını ülkemizde arttırmak, meslek elemanlarının standartlarını yükseltmek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.
Derneğin Çalışma Alanları ve Yöntemleri
Mesleki ve bilimsel toplantılar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenler.
Mesleki alandaki gelişme ve yenilikleri üyelerine aktarabilmek için eğitim programları, atölye çalışmaları ve kurslar düzenler.
Üyelerini araştırmalara teşvik eder, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesinde destek olur.
Sanat psikoterapilerinin gelişmesi için, her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslarda bulunur.
Sivil toplum örgütü olarak bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası boyutlarda, amaçları doğrultusunda, her türlü çalışmalar yapabilir, bilgi bankası oluşturabilir, faaliyetler organize edebilir, yapılan faaliyetlere iştirak edebilir, destekleyebilir ve yayabilir.
Derneğin Çalışma Birimleri
Çalışma Birimleri üç farklı komisyon ve beş çalışma grubundan oluşmaktadır. Dernek alanda yeni projeler üretmek, sanat psikoterapilerinin Türkiye’de köklenmesi ve gelişmesini sağlamak ve/veya mesleki bir kimlik oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek isteyen profesyonel ve öğrencileri çalışma birimlerine davet ediyor.
Çalışma Birimleri İşleyiş İlkeleri
Çalışma Birimleri SPD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tanım, işleyiş ilkeleri ve etik çerçeve dahilinde çalışacaktır.
Komisyonlar 5 asil üye, çalışma grupları ise 3 asil üye ve fahri üyelerinden oluşan toplam 5 kişiden başvuru aldığında toplantıya çağırılacaktır.
Her çalışma birimi başkan ve sekreter seçiminin ardından, belirleyeceği konu, çalışma takvimi ve gündem doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir.
Her toplantı raporlanacak ve Yönetim Kurulu’na e-posta üzerinden sunulacaktır. Çalışma birimleri iki ayda bir koordinatör Sevin Seda Güney ya da Bihter Yasemin Kaya ile toplantı yapacaktır.
Çalışma birimleri, yönetim kurulu onayıyla altı ayda bir panel, performans, sergi veya yayın gerçekleştirecektir.

Derneğin Terapi ve Atölye Çalışmaları
◦ Görsel sanatlar terapisi
◦ Dans ve hareket terapisi
◦ Müzik terapisi
◦ Intermodel-Dışavurumcu sanat terapisi
◦ Şiir terapisi
◦ Topluma yararlı projeler çalışma grubu

Dernek Çalıştayı

Derneğin Düzenlediği Uluslararası Nitelikteki Etkinlikler
1- Müzik Terapi Sempozyumu
Sanat Psikoterapileri Derneği ve İÜ İTF Psikiyatri Kliniği Vakfı işbirliği ile 28 Nisan 2016 tarihinde ‘Uluslararası Katılımlı Müzik Terapi Sempozyumu’ ve 27-28-29 Nisan 2016 tarihlerinde ‘Müzik Terapi Atölyeleri’ gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de müzik terapinin tanıtılması, geliştirilmesi ve toplum yararına kullanılması amacıyla düzenlenen bilgi şöleni ve atölyeler, katılımcıların müzik terapideki temel kavram ve uygulamalarla tanışmalarını sağlamanın yanı sıra uygulamalı olarak kendi yaratıcı süreçlerimizi deneyimleme fırsatı sunmuştur.

Derneğin Eğitim Hizmetleri
1- Travmada ve Sahada Kullanılabilecek Sanat Terapisi Müdahaleleri Eğitim Programı
Programın Amacı:
Travma vakaları ile karşılaşmaya hazır donanımlı ruh sağlığı çalışanlarının sayısını arttırarak, ülkemizde olası krizlere karşı daha hazırlıklı hale gelmektir.
Derneğin Sosyal Medya Hesapları
◦ İnstagram: sanatpsikoterapileri
◦ Facebook: SanatPsikoterapileriDernegi
◦ Twitter: sanatpskterapi
◦ www.sanatpsikoterapileridernegi.org

KAYNAKÇA
http://www.sanatpsikoterapileridernegi.org/sanat-psikoterapisi-ve-yarat305c305l305k.html

Dışavurumcu Sanat Terapisi Nasıl Uygulanır?

Dışavurumcu Sanat Terapisi


http://psikolojik.gen.tr/psikoterapi.html

Psikoterapi


http://www.sanatpsikoterapileridernegi.org/psikiyatride-sanat-psikoterapisinin-geli351imi
http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_18597.htm
http://www.sanatpsikoterapileridernegi.org/
http://www.sanatpsikoterapileridernegi.org/goumlrsel-sanatlar-terapisi.html

Yazar hakkında

M.Enes Yalçın

Selamlar ben Enes. Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet ve Eğitim Fakültesi çift anadal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencisiyim. Eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmeye ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Acil iletişim için instagram adresim,
instagram: @enes_yalcn

Bu konuya yorum yaz